Plánované sú 2 stretnutia za týždeň, v pondelok 10:45 – 13:55 a v stredu 7:05-10:15, obe v miestnosti SA1C04. Predmet končí už v polke semestra, 25.3.2024.

Program stretnutí:

1. stretnutie (12.2.2024)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • zadania cvičení
 • Vybrané súčasti Javascriptu a Typescriptu – globálne vs. lokálne premenné a konštanty, template strings, pravdivé a nepravdivé výrazy, rôzna práca s objektami a poľami, object destructuring, spread operátor, klasické vs. arrow funkcie a použitie this v nich, základné higher-order funkcie v poliach – forEach, filter, map, reduce a reduceRight.
 • Git: https://gitlab.science.upjs.sk/mwt2024/countries

2.stretnutie (14.2.2024)

3. stretnutie (19.2.2024)

4. stretnutie (21.2.2024)

 • Slajdy angular02.pdf
 • Angular – *ngIf, @if, servisy, Observable, HttpClient, jednoduchá material tabuľka, úvod do Router-a, material komponenty button, input, icon, card, základ komponentu Login

5. stretnutie (26.2.2024)

 • Slajdy angular03.pdf
 • Template driven formuláre, HTTP post, prihlasovanie cez Login komponent, univerzálne odchytávanie chybových stavov HTTP klienta, Material snackbar a toolbar, MaterialModule ako obálka pre viaceré moduly z Material knižnice

6. stretnutie (28.2.2024)

 • Slajdy angular04.pdf
 • Angular –  localStorage, routerLink, routerLinkActive, odhlasovanie, navigačná lišta so zobrazovaním Login/Logout stavu, odhlasovanie pri neaktívnom tokene, komplexné stĺpce v Material Table,  vlastná pipe

7. stretnutie (4.3.2024)

 • Slajdy angular05.pdf
 • Angular – template-driven validácia, reaktívne formuláre, vytvorenie komponentu registrácia používateľa, vlastný validátor pre dostatočnú silu hesla, knižnica Zxcvbn-ts

8. stretnutie (6.3.2024)

 • Slajdy angular06.pdf
 • Angular – vlastný validátor na zhodu hesiel a asynchrónny validátor na konflikty na serveri, dokončenie registrácie, mazanie používateľov, material dialog, 

9. stretnutie (11.3.2024)

 • Slajdy angular07.pdf
 • Angular – URL parametre získané cez router, editácia používateľov, slide a checkbox, FormArray, znovupoužitie editačného komponentu na pridávanie používateľa,

10. stretnutie (13.3.2024)

 • Slajdy angular08.pdf
 • Angular – MatTableDataSource, MatPaginator, MatSort, fitrácia tabuľkyfeature module, hierarchické routovanie

11. stretnutie (18.3.2024)

 • Slajdy angular09.pdf
 • Angular – komunikácie s detskými komponentmi cez @Input a @Output, strážcovia routovania – CanActivate, CanDeactivate,Resolver, strážca canMatch, preloading a on-demand loading modulov,

12. stretnutie (20.3.2024)

 • Angular – použitie hlavičky v Http na posielanie tokenu, server-side paginácia, filtrovanie a sort, HttpParams, signály prakticky

13. stretnutie (25.3.2024)