Tento rok budú prvé dva týždne (4 stretnutia) realizované dištančne. Prvý týždeň fungujeme formou pozretia si nahrávky príslušného stretnutia na YouTube. V čase cvičenia bude konzultácia k tomu čo ste videli a riešenie prípadných problémov, na ktoré ste narazili. Druhý týždeň fungujeme online cez MS Teams. Od tretieho týždňa ideme prezenčne. Plánované sú 2 stretnutia za týždeň. Online aj prezenčné stretnutia budeme nahrávať a budú zverejnené v MS Teams.

Nahrávky prednášok z roku 2020 na Youtube.

Gitlab projektu z roku 2020

Gitlab aktuálneho projektu (2022)

Program stretnutí:

1. stretnutie (pozrieť do 15.2.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Záznam na YouTube
 • zadania cvičení
 • Vybrané súčasti Javascriptu a Typescriptu – globálne vs. lokálne premenné a konštanty, template strings, pravdivé a nepravdivé výrazy, rôzna práca s objektami a poľami, object destructuring, spread operátor, klasické vs. arrow funkcie a použitie this v nich, základné higher-order funkcie v poliach – forEach, filter, map, flat, flatMap, reduce a reduceRight.

2.stretnutie (pozrieť do 17.2.2022)

3. stretnutie (22.2.2021) cez MS Teams

4. stretnutie (24.2.2022) cez MS Teams

5. stretnutie (1.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – jednoduchá material tabuľka, úvod do Router-a, Template driven formuláre, Material komponenty button, input, icon a card, HTTP post

6. stretnutie (3.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – univerzálne odchytávanie chybových stavov HTTP klienta, localStorage, Material snackbar a toolbar, navigačná lišta so zobrazovaním Login/Logout stavu

7. stretnutie (8.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – vlastná pipe; paginácia, usporiadanie a filtrovanie material tabuľky cez MatTableDataSource; template-driven validácia.

8. stretnutie (10.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – Reaktívne formuláre, vlastné validátory, registrácia používateľa, knižnica Zxcvbn

9. stretnutie (15.3.2022)

 • Slajdy v formáte pdf
 • Angular – Mazanie používateľov, material dialog, slide a checkbox, URL parametre získané cez router, detské komponenty, editácia používateľov, FormArray

10. stretnutie (17.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – dokončenie editácie, @Output, feature module, strážcovia routovania – CanActivate, CanDeactivate, Resolver

11. stretnutie (22.3.2022)

 • Slajdy vo formáte pdf
 • Angular – pridávanie používateľov, hierarchické routovanie, strážca canLoad, preloading a on-demand loading modulov, použitie hlavičky v Http na posielanie tokenu

12. stretnutie (24.3.2022)

 • Angular – DataSource pre MatTable, server-side paginácia, filtrovanie a sort, HttpParams

13. stretnutie (29.3.2022)